Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Vaasan kaupungin metsät Lammassaaressa suojeltava

Vasa Invånarinitiativ
Publicerad 
22.11.2018
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
25.2.2019
Skickad till kommunen 
25.2.2019

Initiativets innehåll


Vaasan kaupunki on aikomuksissa tehdä 4,6 hehtaarin laajuisen avohakkuun virkistyskäytön ja
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaissa Lammassaaren metsissä Gerbyn saaristossa.
Avohakkuu heikentäisi toteutuessaan metsän virkistyarvoja kymmeniksi vuosiksi ja muuttaisi täysin
saaren nykyisen luonteen.
Lähes kaikki saaren mökkiläiset (82 henkilöä) ovat kesäkuussa 2018 allekirjoittaneet Vaasan
kaupungille suunnatun adressin, jossa vaaditaan hakkuista luopumista.
Hakkuut kohdistuisivat yli 120-vuotiaisiin metsiin, jollaiset ovat suuresti vähentyneet Suomessa.
Lammassaaren metsistä tekee erityisen arvokkaan niiden sijainti maankohoamisen välittömässä
vaikutuspiirissä. Tällaiset metsät on määritelty erittäin uhanalaisiksi.
Maankohoamisrannikon vanhat metsät ovat haluttuja kohteita maanomistajien vapaaehtoisuuteen
perustuvaan metsäluonnon suojeluohjelmaan (METSO). Vaasan kaupungin omistamat metsät
Lammassaaressa täyttävät edustavimman METSO-luokan kriteerit. Lammassaaren metsien suojelu
turvaisi paitsi saaristometsien monimuotoisuutta, myös kaupunkilaisten virkistyskäyttöä.
Suojelemalla Lammassaaren metsät METSO-ohjelman kautta kaupunki saisi niistä puuston arvoon
perustuvan korvauksen.
Mahdollinen suojelu ei rajoittaisi millään tavalla saaressa sijaitsevien mökkien käyttöä, koska
METSO-ohjelman kautta perustettavalla suojelualueella ei ole lakisääteisiä vaikutuksia
ympäristöönsä. Sähkölinjojen varsia ja tonttien laitoja voidaan hoitaa myös suojelualueella, jos asia
kirjataan rahoitusmääräyksiin.
Esitämme, että kaupunki ryhtyy viipymättä selvittämään Lammassaaren metsien suojelua
vaihtoehtona avohakkuulle.

Skydda Vasa stads skogar på Fårörarna

Vasa stad planerar att kalavverka 4,6 hektar skog med särskilda värden för rekreation och naturens
mångfald på Fårörarna i Gerby skärgård. Avverkningen skulle, om den förverkligades, försvaga
skogens rekreationsvärden för tiotals år framåt och fullständigt förändra öns nuvarande karaktär.
Nästan alla öns villabor (82 personer) skrev i juni 2018 under en adress riktad åt Vasa stad, där de
kräver att staden avstår från avverkningarna.
Målet för avverkningarna är över 120-åriga granskogar, vilka har minskat mycket i Finland.
Skogarna på Fårörarna är landhöjningsskogar, vilket gör dem särskilt värdefulla. Den här sortens
skogar har klassificerats som starkt hotade naturtyper.
Landhöjningskustens gamla skogar är åtråvärda skyddsobjekt i det på markägarinitiativ baserade
programmet för skydd av skogsnaturen (METSO). Vasa stads skogar på Fårörarna uppfyller
kriterierna för METSO-skydd. Att skydda skogarna på Fårörarna skulle främja såväl
skärgårdsskogarnas mångfald som stadsbornas rekreation. Via METSO-programmet kunde staden
få en ekonomisk ersättning som grundar sig på trädbeståndets värde.
Ett möjligt skyddsbeslut skulle inte på något sätt begränsa användningarna av stugorna på ön,
eftersom ett naturskyddsområde som grundats genom METSO-programmet inte har någon
lagstadgad inverkan på sin omgivning. Man kan sköta linjegator och tomtgränser även på
skyddsområden, om det skrivs in i fredningsbestämmelserna.
Vi föreslår att staden omgående börjar utreda skyddet av skogarna på Fårörarna som ett alternativ
till de planerade avverkningarna.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Antti Mäkelä

Vasa


Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
292 Osallistunutta
229 är invånare i kommunen
241 namn visas offentligt i webbtjänsten

Deltagare

292
229 är invånare i kommunen
241 namn visas offentligt i webbtjänsten

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här