Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Aloite sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi niin, että lasten oikeudet terveelliseen ja turvalliseen päivähoito- ja oppimisympäristöön toteutuvat

Esbo Invånarinitiativ
Publicerad 
20.2.2017
Samlar deltagare
Skickad till kommunen 
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

Me allekirjoittaneet vaadimme, että lasten oikeus terveelliseen sisäilmaan toteutuu Espoon päiväkodeissa ja kouluissa. Kosteusvaurioituneet ja sisäilmaongelmaiset koulu-ja päiväkotirakennukset on viipymättä korjattava perusteellisesti. Sisäilmaongelmien syntymistä on pyrittävä ennaltaehkäisemään säännöllisin kuntoselvityksin ja oirekyselyin. Niiden tulokset tulee julkaista Espoon Tilapalveluiden internet-sivuilla.

Lisäksi vaadimme, että lapsille järjestetään välittömästi puhtaat väistötilat silloin, kun rakennus on todettu sisäilmaongelmaiseksi. Edelleen oireileville lapsille on kehitettävä uusia toimintamalleja, joilla voidaan edesauttaa lapsen mahdollisuutta oireettomaan koulunkäyntiin ja päivähoitoon. Pahiten sairastuneille on saatava opetus tai hoito myös kotiin, jos muut vaihtoehdot eivät lapsen terveydelle sovi. Jokaisella lapsella Espoossa on oltava mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen ja suorittaa oppivelvollisuus sairaudesta tai muusta rajoitteesta huolimatta.

Vaadimme, että Espoon kaupunginvaltuusto ottaa ehdotuksemme sisäilma-asioiden ratkaisemiseksi ja kehittämiseksi käsittelyynsä ja toimittaa eteenpäin niille virastoille sekä johto- ja lautakunnille, joiden toimivallan alle tässä aloitteessa mainitut asiat kuuluvat.Aloitteen osa-alueet


1. Kaikkien koulujen ja päiväkotien sisäilmaa tarkkaillaan säännöllisin käyttäjäkyselyin. Kyselyt suunnataan sekä henkilökunnalle että lapsille ja heidän vanhemmilleen.

- Tilojen käyttäjien edustajat (henkilökunnan ja vanhempien edustajat) tulee ottaa mukaan sisäilmaongelmia selvittäviin työryhmiin ja terveystarkastajan suunnitelmallisille valvontatarkastuskäynneille.
- Raportit kaikista tarkastuskäynneistä, käyttäjäkyselyiden tuloksista sekä sisäilmatyöryhmien kokouksista julkaistaan Tilakeskuksen sivuilla.


2. Kaikki kouluissa ja päiväkodeissa suoritetut kuntotutkimukset ja niihin liittyvät raportit asetetaan viivytyksettä nähtäville Espoon Tilapalveluiden internet-sivustolle.

- Kuntotutkimusten ja raporttien tulee olla julkisia riippumatta tilojen omistajasta tai ylläpitäjästä. Tämän tulee koskea myös esimerkiksi elinkaarimallin kiinteistöjä.


3. Kaupungin tulee luoda toimintamalli sisäilmasta sairastuneen tai oireilevan lapsen koulunkäynnin ja päivähoidon turvaamiseksi.

- Kouluterveydenhoitaja, koulun rehtori sekä päiväkodin johtaja ovat avainasemassa asian viemisessä nopeasti eteenpäin. Lapsen ja/tai tämän vanhemman raportoimat oireet on otettava tosissaan ja niihin on reagoitava nopeasti.
- Oireilevaa lasta ei voida pakottaa kiertämään kokeilumielessä useita eri kouluja. Lapsen psyykkisen ja fyysisen terveyden kannalta on kestämätöntä, että hän joutuu toistuvasti uusiin altisteisiin ja vieraisiin ympäristöihin vieraiden ihmisten keskelle.
- Riittävän puhdas väistötila voi olla esim. konttikoulu. Koulunomainen tila vähentää lapsen syrjäytymisen riskiä, sillä kotona lapsi joutuu eristyksiin paitsi opetuksesta, myös ikätovereistaan. Vaikeasti herkistyneille on luotava erikoistila ikätasoiseen ympäristöön.
- Vaikeimmin sairaille luotava mahdollisuus kotiopetukseen, jotta perusopetuslain tavoite yhdenvertaisuudesta toteutuu. Opetus on toteutettava koulun ohjaamana ja valvomana, sillä kotiopetuksen perusteena on sairaus eikä perheen oma valinta.
- Herkistyminen on huomioitava myös väistötilan kalusteissa, oppimateriaaleissa sekä mm. puhdistusaineissa.Terveydensuojelulaki (763/94) määrittelee asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten päiväkotien ja koulujen olosuhteiden terveyshaitat. Asunnon ja muun sisätilan hengitysilman tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Lain 1§:n mukaan terveyshaitta on oire, sairaus tai sairastumisen vaara.

Sisäilmasairaus paranee vain altistusta välttämällä. Nykytilanteessa suuri osa lapsista on pakotettuja käymään ja oleskelemaan useita tunteja päivästä sairaissa rakennuksissa, mikä aiheuttaa monille mm. jatkuvia infektioita, päänsärkyjä, väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä. Tämä paitsi heikentää oppimistuloksia ja kouluviihtyvyyttä mutta pitkään jatkuessaan myös murtaa monen lapsen terveyden niin, etteivät nämä lapset koskaan selviä työmarkkinoille. Investoiminen terveisiin rakennuksiin lisää työtehoja ja erityisesti säästää tulevaisuuden terveys- ja sosiaalimenoissa.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarspersoner

Anna Westerlund

Esbo

Maija Haapala

Esbo

Miina Koponen-Eskola

Esbo


Mika Walls

Esbo

Maria Vuorialho

Esbo


Kontakta ansvarspersoneerna för initiativet

Deltagare

604
602 är invånare i kommunen
472 namn visas offentligt i webbtjänsten

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här