Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Formen av ett invånarinitiativ

Ett invånarinitiativ kan lämnas in till kommunen elektroniskt, med posten eller personligen. Ett elektroniskt initiativ kan lämnas in antingen via tjänsten Invånarinitiativ.fi eller per e-post. Dessutom har en del av kommunerna på sina egna webbplatser skapat möjlighet att lämna in ett elektroniskt initiativ.

Ett invånarinitiativ är oftast ett åtgärdsförslag där det föreslås förbättringar i ett visst ärende. Initiativet består av en titel och själva initiativet. Titeln ska beskriva initiativets innehåll. Av innehållet ska framgå vad som föreslås samt motivering till förslaget. Om initiativet har flera deltagare ska även uppgifterna om deltagarna bifogas till initiativet. Ansvarspersonerna för initiativet kan därtill bifoga tilläggsuppgifter (t.ex. länkar) som hänför sig till temat både till deltagarnas och kommunens förfogande. I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan dessa tilläggsuppgifter bifogas i fältet Tilläggsuppgifter.

Vanligt invånarinitiativ

Initiativrätten baserar sig på 23 § i kommunallagen. Kommuninvånarna och andra medlemmar i en kommun har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. 

Ett vanligt invånarinitiativ kan läggas fram av en enskild kommunmedlem eller flera kommunmedlemmar tillsammans. Enligt kommunallagen är alla kommuninvånare samt de som äger eller besitter fast egendom i kommunen medlemmar av kommunen. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar. Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga. 

Kommunen ska informera initiativtagarna om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Dessutom ska fullmäktige minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes.


Initiativ till en kommunal folkomröstning


Enligt 25 § i kommunallagen kan fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år ta initiativ till en folkomröstning. Fullmäktige ska i detta fall utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet ska ordnas.Formen av ett invånarinitiativ

Ett invånarinitiativ kan lämnas in till kommunen elektroniskt, med posten eller personligen. Ett elektroniskt initiativ kan lämnas in antingen via tjänsten Invånarinitiativ.fi eller per e-post. Dessutom har en del av kommunerna på sina egna webbplatser skapat möjlighet att lämna in ett elektroniskt initiativ.

Ett invånarinitiativ är oftast ett åtgärdsförslag där det föreslås förbättringar i ett visst ärende. Initiativet består av en titel och själva initiativet. Titeln ska beskriva initiativets innehåll. Av innehållet ska framgå vad som föreslås samt motivering till förslaget. Om initiativet har flera deltagare ska även uppgifterna om deltagarna bifogas till initiativet. Ansvarspersonerna för initiativet kan därtill bifoga tilläggsuppgifter (t.ex. länkar) som hänför sig till temat både till deltagarnas och kommunens förfogande. I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan dessa tilläggsuppgifter bifogas i fältet Tilläggsuppgifter.

Vanligt invånarinitiativ

Initiativrätten baserar sig på 23 § i kommunallagen. Kommuninvånarna och andra medlemmar i en kommun har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. 

Ett vanligt invånarinitiativ kan läggas fram av en enskild kommunmedlem eller flera kommunmedlemmar tillsammans. Enligt kommunallagen är alla kommuninvånare samt de som äger eller besitter fast egendom i kommunen medlemmar av kommunen. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar. Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga. 

Kommunen ska informera initiativtagarna om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Dessutom ska fullmäktige minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Om antalet initiativtagare motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes.


Initiativ till en kommunal folkomröstning


Enligt 25 § i kommunallagen kan fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år ta initiativ till en folkomröstning. Fullmäktige ska i detta fall utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet ska ordnas.