Till innehållet | Bläddra bland initiativ | Hjälp | Skriv ut

Anvisningar för ansvarspersoner

Vem kan lägga fram ett invånarinitiativ?

Initiativrätten baserar sig på 23 § i kommunallagen, enligt vilken kommuninvånarna och andra medlemmar av kommunen har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga.

Kommunen ska informera initiativtagarna om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Dessutom ska fullmäktige minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan du lägga fram initiativ i frågor som hör till din egen kommuns befogenhet. Detta förutsätter dock att tjänsten har tagits i bruk i din kommun. Om du vill, kan även andra delta i ditt initiativ. Alla initiativ som lagts fram via Invånarinitiativ.fi är offentliga och finns tillgängliga på adressen www.invanarinitiativ.fi.

För att kunna lägga fram ett vanligt invånarinitiativ till en kommun måste du vara medlem av kommunen i fråga. När det gäller vanliga invånarinitiativ är initiativrätten inte bunden till rösträtt vid kommunalval. Också minderåriga personer får komma med invånarinitiativ. Även andra kommunmedlemmar än kommuninvånarna kan lägga fram initiativ till kommunen. Vid sidan av kommuninvånare är de som äger eller besitter fast egendom i kommunen kommunmedlemmar. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar.

I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan man också lägga fram ett initiativ till en rådgivande folkomröstning. Initiativ till en folkomröstning kan tas av minst fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år.


Initiativets innehåll

Ett bra initiativ är tydligt och lättläst, och innehåller enbart de motiveringar och uppgifter som är viktigast med tanke på initiativets tema. Därför lönar det sig att koncentrera sig på en sak i initiativet.

Initiativet ska ha en titel som beskriver dess tema och innehåll. Av initiativets innehåll ska tydligt framgå vad som föreslås. Det är också bra att motivera förslaget i initiativet. Efter att initiativet har publicerats på tjänsten Invånarinitiativ.fi eller skickats till kommunen kan dess titel eller innehåll inte längre redigeras.

Tilläggsuppgifter om initiativet, såsom länkar till webbplatser som hänför sig till temat, ansvarspersonernas kontaktinformation eller eventuella uppgifter om personer som understöder initiativet kan anges i fältet Tilläggsuppgifter. Ansvarspersonerna för ett initiativ kan vid behov komplettera och redigera initiativets tilläggsuppgifter också efter att initiativet har publicerats i tjänsten, men inte längre efter att det har skickats till kommunen. 

Så här framskrider initiativet i kommunen

I kommunen ska ett initiativ behandlas av den myndighet vars verksamhetsområde initiativet gäller. Initiativet kan behandlas till exempel av en nämnd, kommunstyrelsen, fullmäktige eller en annan kommunal myndighet.

Behandlingstiderna varierar från kommun till kommun. Närmare information om behandlingstiderna får du av din egen kommun. Om din kommun inte ännu använder tjänsten Invånarinitiativ.fi, kan du lämna in ett skriftligt initiativ till kommunen per e-post, per post eller personligen. Initiativrätten gäller alla kommuner i Finland.

Kommunen måste informera initiativtagarna om de åtgärder som eventuellt vidtagits med anledning av deras initiativ. Dessutom måste kommunen minst en gång om året underrätta fullmäktige om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Läs mer på sidan Formen av ett invånarinitiativ.

Ansvarspersonens ansvar

Ansvarspersonen svarar för inlämnandet av initiativet till kommunen samt för andra eventuella åtgärder som vidtas för att främja initiativet. Ansvarspersonen svarar för innehållet i ett initiativ som skickats via denna tjänst samt för riktigheten av de uppgifter som lämnas in. Om det samlas deltagare till initiativet är ansvarspersonen dessutom registeransvarig. Ansvarspersonen för ett invånarinitiativ kan vid behov stryka en deltagare från initiativets deltagarlista.

Invånarinitiativet kan ha en eller flera ansvarspersoner. Om det finns flera ansvarspersonen för ett initiativ, har var och en av dem samma rättigheter och ansvar. I andra initiativ än initiativ till en kommunal folkomröstning och initiativ som förutsätter fullmäktigebehandling kan vid sidan av fysiska personer även samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen i fråga fungera som ansvarsperson.

Var och en ansvarsperson är automatiskt också en deltagare i initiativet. Därför ska ansvarspersonen för ett initiativ inte lämna in en skild stödförklaring för initiativet. (Om den som anmäler sig som ansvarsperson redan tidigare har lämnat in en stödförklaring för initiativet i fråga, är det på hans eller hennes ansvar att stryka stödförklaringen.)

En person som anmält sig som ansvarsperson kan inte självmant avstå från sin roll som ansvarsperson. Om en ansvarsperson för ett initiativ vill avstå från sin roll som ansvarsperson, kan han eller hon be en annan ansvarsperson för samma initiativ att stryka hans eller hennes uppgifter från initiativets uppgifter. Om enbart en person har anmält sig som ansvarsperson för initiativet, kan denna person avstå från sin roll som ansvarsperson enbart genom att avlägsna initiativet från tjänsten Invånarinitiativ.fi. Det är också möjligt att lägga till nya ansvarspersoner för ett initiativ innan det skickas till kommunen.

Under hela initiativprocessen är det förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Detta betyder att man inte får lägga fram eller delta i ett initiativ i någon annans namn. I själva initiativet eller dess bilagor får inte heller utan tillstånd anges privatpersoners namn, e-postadresser, telefonnummer eller andra privata uppgifter. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Då den eventuella insamlingen av deltagare pågår är ansvarspersonen för initiativet registeransvarig enligt personuppgiftslagen. 

Administratören kan enligt prövning vid behov antingen skicka initiativet tillbaka till ansvarspersonen för att korrigeras eller avlägsna initiativet från tjänsten.
Anvisningar för ansvarspersoner

Vem kan lägga fram ett invånarinitiativ?

Initiativrätten baserar sig på 23 § i kommunallagen, enligt vilken kommuninvånarna och andra medlemmar av kommunen har rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga.

Kommunen ska informera initiativtagarna om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ. Dessutom ska fullmäktige minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan du lägga fram initiativ i frågor som hör till din egen kommuns befogenhet. Detta förutsätter dock att tjänsten har tagits i bruk i din kommun. Om du vill, kan även andra delta i ditt initiativ. Alla initiativ som lagts fram via Invånarinitiativ.fi är offentliga och finns tillgängliga på adressen www.invanarinitiativ.fi.

För att kunna lägga fram ett vanligt invånarinitiativ till en kommun måste du vara medlem av kommunen i fråga. När det gäller vanliga invånarinitiativ är initiativrätten inte bunden till rösträtt vid kommunalval. Också minderåriga personer får komma med invånarinitiativ. Även andra kommunmedlemmar än kommuninvånarna kan lägga fram initiativ till kommunen. Vid sidan av kommuninvånare är de som äger eller besitter fast egendom i kommunen kommunmedlemmar. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar.

I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan man också lägga fram ett initiativ till en rådgivande folkomröstning. Initiativ till en folkomröstning kan tas av minst fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år.


Initiativets innehåll

Ett bra initiativ är tydligt och lättläst, och innehåller enbart de motiveringar och uppgifter som är viktigast med tanke på initiativets tema. Därför lönar det sig att koncentrera sig på en sak i initiativet.

Initiativet ska ha en titel som beskriver dess tema och innehåll. Av initiativets innehåll ska tydligt framgå vad som föreslås. Det är också bra att motivera förslaget i initiativet. Efter att initiativet har publicerats på tjänsten Invånarinitiativ.fi eller skickats till kommunen kan dess titel eller innehåll inte längre redigeras.

Tilläggsuppgifter om initiativet, såsom länkar till webbplatser som hänför sig till temat, ansvarspersonernas kontaktinformation eller eventuella uppgifter om personer som understöder initiativet kan anges i fältet Tilläggsuppgifter. Ansvarspersonerna för ett initiativ kan vid behov komplettera och redigera initiativets tilläggsuppgifter också efter att initiativet har publicerats i tjänsten, men inte längre efter att det har skickats till kommunen. 

Så här framskrider initiativet i kommunen

I kommunen ska ett initiativ behandlas av den myndighet vars verksamhetsområde initiativet gäller. Initiativet kan behandlas till exempel av en nämnd, kommunstyrelsen, fullmäktige eller en annan kommunal myndighet.

Behandlingstiderna varierar från kommun till kommun. Närmare information om behandlingstiderna får du av din egen kommun. Om din kommun inte ännu använder tjänsten Invånarinitiativ.fi, kan du lämna in ett skriftligt initiativ till kommunen per e-post, per post eller personligen. Initiativrätten gäller alla kommuner i Finland.

Kommunen måste informera initiativtagarna om de åtgärder som eventuellt vidtagits med anledning av deras initiativ. Dessutom måste kommunen minst en gång om året underrätta fullmäktige om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

Läs mer på sidan Formen av ett invånarinitiativ.

Ansvarspersonens ansvar

Ansvarspersonen svarar för inlämnandet av initiativet till kommunen samt för andra eventuella åtgärder som vidtas för att främja initiativet. Ansvarspersonen svarar för innehållet i ett initiativ som skickats via denna tjänst samt för riktigheten av de uppgifter som lämnas in. Om det samlas deltagare till initiativet är ansvarspersonen dessutom registeransvarig. Ansvarspersonen för ett invånarinitiativ kan vid behov stryka en deltagare från initiativets deltagarlista.

Invånarinitiativet kan ha en eller flera ansvarspersoner. Om det finns flera ansvarspersonen för ett initiativ, har var och en av dem samma rättigheter och ansvar. I andra initiativ än initiativ till en kommunal folkomröstning och initiativ som förutsätter fullmäktigebehandling kan vid sidan av fysiska personer även samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen i fråga fungera som ansvarsperson.

Var och en ansvarsperson är automatiskt också en deltagare i initiativet. Därför ska ansvarspersonen för ett initiativ inte lämna in en skild stödförklaring för initiativet. (Om den som anmäler sig som ansvarsperson redan tidigare har lämnat in en stödförklaring för initiativet i fråga, är det på hans eller hennes ansvar att stryka stödförklaringen.)

En person som anmält sig som ansvarsperson kan inte självmant avstå från sin roll som ansvarsperson. Om en ansvarsperson för ett initiativ vill avstå från sin roll som ansvarsperson, kan han eller hon be en annan ansvarsperson för samma initiativ att stryka hans eller hennes uppgifter från initiativets uppgifter. Om enbart en person har anmält sig som ansvarsperson för initiativet, kan denna person avstå från sin roll som ansvarsperson enbart genom att avlägsna initiativet från tjänsten Invånarinitiativ.fi. Det är också möjligt att lägga till nya ansvarspersoner för ett initiativ innan det skickas till kommunen.

Under hela initiativprocessen är det förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Detta betyder att man inte får lägga fram eller delta i ett initiativ i någon annans namn. I själva initiativet eller dess bilagor får inte heller utan tillstånd anges privatpersoners namn, e-postadresser, telefonnummer eller andra privata uppgifter. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Då den eventuella insamlingen av deltagare pågår är ansvarspersonen för initiativet registeransvarig enligt personuppgiftslagen. 

Administratören kan enligt prövning vid behov antingen skicka initiativet tillbaka till ansvarspersonen för att korrigeras eller avlägsna initiativet från tjänsten.