Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Opettajaresurssin lisääminen Leppälän kouluun

Valkeakoski Kuntalaisaloite
Julkaistu 
13.2.2019
Lähetetty kuntaan 
15.2.2019
Lähetetty kuntaan 
15.2.2019

Aloitteen sisältö

Esitämme resurssiopettajan (25h/vko) palkkaamista toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen Leppälän kouluun.

Ensisijainen peruste aloitteellemme on saamamme faktatieto (kunnan rehtorikokouksessa jaetut Primus-tulosteet), joiden mukaan Leppälän koulussa on prosentuaalisesti eniten tuen tarvitsijoita koko kaupungin laajuudessa tarkasteltuna. Leppälässä on vähiten opettajaresurssia suhteessa tuentarvitsijoiden määrään Valkeakoskella. Miksi oppilaiden alueellinen tasa-arvo ei toteudu?

Tuentarvitsijoita ovat lapset, joilla on haasteita esimerkiksi kielen tuottamisen ja ymmärtämisen, matematiikan, keskittymisen, sujuvan itsenäisen työskentelyn tai aggressiivisen käyttäytymisen osa-alueilla. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tuella pitää pystyä takaamaan jokaiselle oikeus oppia turvallisessa oppimisympäristössä. Riittävä varhainen tuki ennaltaehkäisee ongelmien kasaantumista lapsen myöhemmässä elämässä.

Perusopetuslain (Perusopetuslaki 30§ 1 mom.) mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden edellyttämällä tavalla (Kolmiportainen tuki). Ensi vuonna yhdessä luokassa, yhden opettajan vastuulla, on tuentarvitsijoita 47% oppilaista. Näin ollen kolmiportainen tuki ei toteudu lain edellyttämällä tavalla.
Laiton tilanne ilmenee esimerkiksi siinä kohtaa, jos opettajan täytyy lähteä selvittelemään riitatilannetta tai aggressiivista käyttäytymistä luokan ulkopuolelle. Tällöin muut oppilaat jäävät lainmukaista oikeutta opetukseen ja oppimiseen. Koulunkäynnin ohjaajan vastuulle ei lakisääteisesti oppilaita voi jättää.

Joustavat opetusjärjestelyt, kuten palkittaminen tai oppilaiden jakaminen eri tiloihin, ei tällä hetkellä ole mahdollista opettajaresurssin vähäisyyden vuoksi. Erityisopettajan resurssi on vain 4h viikossa kaikille koulun 55 oppilaalle. Opettajien ammattijärjestö (OAJ) on laatinut lakiehdotuksen opettajamäärästä suhteessa oppilasmäärään. Leppälän koulun erityispiirre on yhdysluokkaopetus jokaisella luokka-asteella. Yhdysluokissa, työturvallisuudenkin kannalta, suositus on enintään 16 oppilasta opettajaa kohden. Kolmiportaisen tuen toteutumisen takaamiseksi suosituksen mukaan erityisopettajan tulisi opettaa noin 12h/viikko Leppälän koulun oppilasmäärään suhteutettuna. OAJ:n suositukset perustuvat tutkimuksiin ja selvityksiin kolmiportaisen tuen lainmukaisesta toteutumattomuudesta valtakunnallisesti. Valkeakosken kaupungin Hyvinvointikertomuksessa 2018-2020 nousee esille samat haasteet, joihin ei kyetä vastaamaan Leppälän koulussa.Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Leppälän Koulun Lapset ja Vanhemmat ry

Valkeakoski


Tilaa sähköpostitiedotteet