Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Esitys pysäköintikieltoalueen määräämisestä Laidunalueelle Kirkonkylässä

Nurmijärvi Kuntalaisaloite
Julkaistu 
3.10.2018
Lähetetty kuntaan 
5.10.2018
Lähetetty kuntaan 
5.10.2018

Aloitteen sisältö

Nurmijärven Laidunalueen vanha osa on omakotivaltainen asuinalue kirkonkylän taajaman koillisosassa. Laidunalue on väestörakenteeltaan lapsivaltainen ja alueella sijaitsee useita Etevan ylläpitämiä kehitysvammaisten hoitoyksiköitä. Alueen kadut ovat kapeita ja niillä ei Laiduntietä lukuun ottamatta ole erillisiä kevyen liikenteen väyliä. Pintavedet kaduilta johdetaan pääosin avo-ojiin. Avo-ojituksen vuoksi ajoneuvojen pysäköinti on tehtävä kadun päällystetylle osuudelle, mutta kadun kapeuden vuoksi tällöin muulle liikenteelle aiheutuu pysäköinnistä kohtuutonta ja merkittävää haittaa.

Nurmijärven kunta on toteuttanut alueen välittömään läheisyyteen, Laidunkaaren varteen, pysäköintialueen, jossa kuorma- ja yhdistelmäajoneuvoille on riittävästi asvaltoitua ja valaistua pysäköintitilaa. Alueelta on toimivat kevyen liikenteen yhteydet lähistön asuinalueille.

Raskaiden ajoneuvojen, kuten kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien, kuljettaminen ja pysäköiminen asuinkaduille haittaa merkittävästi alueen asukkaiden päivittäistä liikkumista, estää tonttiliittymien käytön, vaikeuttaa tai estää huoltoajoa (esimerkiksi roska-autojen kulkeminen), vaarantaa jalankulkijoiden, erityisesti pienten lasten turvallisuuden ja tuo mukanaan yleistä epäviihtyisyyttä, ilmansaasteita ja meluhaittoja. Äärimmillään kapealle kadulle pysäköity ajoneuvo estää pelastuslaitoksen toiminnan.

Esitys:
Määritetään Nurmijärven Kirkonkylässä sijaitseva Laiduntien- Paimentien alue sivukatuineen (Jussintie, Muurikinkuja, Helunankuja, Vanhanveräjäntie, Kiulutie) pysäköintikieltoalueeksi, koskien kuorma-autoja. Pysäköintikieltoalue on helposti toteutettavissa asettamalla Laiduntien alkuun (Laiduntien ja Raalantien risteykseen) asetetaan liikennemerkki "Pysäköintikieltoalue", varustettuna lisäkilvellä "Kuorma-auto". Vastaava pysäköintikieltoalue on jo määritetty lähistön vastaaville asuinalueille, Sorvankaari-Toreeninmäkeen ja Väinölä-Heikkilä -alueelle, eikä pysäköintikiellosta ole todettu olevan haittaa yritystoiminnalle tai elinkeinon harjoittamiselle.

Vastuuhenkilö

Jukka Saksala

Nurmijärvi


Tilaa sähköpostitiedotteet