Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Akaan Viialassa sijaitsevan liito-orava-alueen suojeleminen

Akaa Kuntalaisaloite
Julkaistu 
28.12.2018
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
4.2.2019
Lähetetty kuntaan 
4.2.2019

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet esitämme, että Viialan Hukarissa Tarpianjoen mutkassa sijaitseva pieni haapametsikkö rauhoitettaisiin luonnonsuojelualueeksi. Suojelu tapahtuisi Luonnonsuojelulain 24 §:n nojalla(*) maanomistajan eli Akaan kaupungin hakemuksesta elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) päätöksellä.

Suojeltava alue on noin 3 hehtaarin alue, joka jäi Hukari I -alueen rakentamisen yhteydessä rakentamatta vuonna 2004-2005 alueella havaittujen liito-oravien vuoksi. Liito-oravista on valokuva- ja videomateriaalia ja ne ovat viihtyneet alueella vuodesta toiseen siitä huolimatta, että alue on aivan liito-oravan reviirin alarajalla(1). Alue rajoittuu Tarpianjokeen sekä 110 kV voimalinjaan.

Kyseinen alue on luontoarvoiltaan hyvin monipuolinen. Pienestä koostaan huolimatta alueella on paljon erilaisia luontotyyppejä: rantakoivikkoa, vanhoja jykeviä haapoja, nuorta haavikkoa, raitoja, lehtokuusamapensaita, isoja kuusia ja mäntyjä sekä reilun puolen hehtaarin kokoinen niitty. Osa rantakaistaa voidaan luokitella harvinaiseksi tulvametsäksi, johon kuuluu paljon kaatunutta lahovikaista puustoa. Liito-oravien lisäksi alueen vanhoissa haavoissa viihtyvät mm. eri tikkalajit: käpytikka, palokärki, harmaapäätikka ja käenpiika.

Kaavassa alue on edelleen merkitty pientaloalueeksi(2). Vuonna 2011 silloinen kaupungin kaavoituspäällikkö Lasse Majuri kävi tutustumassa alueeseen ja totesi liito-oravien jätökset, minkä seurauksena noin puolen kilometrin päähän Tarpianjoen yläjuoksulle istutettiin puustoa, millä parannettiin liito-oravien liikkumista luoteeseen, koska uuden Hukari II asuinalueen hakkuut heikensivät oravien liikkumista kyseiseen suuntaan. Hukari II -alueelle on myös nimetty Liito-oravantie, Liito-oravanpolku ja Liito-oravankuja(3).

Keväällä 2017 Akaan tekninen toimi suunnitteli liito-orava-alueen rakentamista tehden alueen reunalla pienimuotoisia hakkuita ja tienpohjan merkitsemistä kunnes asiasta huomautettiin. Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Kaj Koivisto on kommentoinut Akaan Seudulle kyseisen alueen rakentamista jo 20.7.2012: ”Kaava-alueita, joita rajoitukset koskevat, ei pitäisi ylitarkastaja Koiviston mielestä kytätä sillä mielellä, josko oravat olisivat poistuneet ja aluetta päästäisiin rakentamaan. Ajatuksena on, että elinympäristö säilyisi, ja voi mennä muutama vuosi aikaa ennen kuin seuraava liito-orava tulee taas.”

Suojeltavasta alueesta vain 200 metrin päässä sijaitsee vilkasliikenteinen 9-tie. Tie on noin 4 metriä muita maastonmuotoja korkeammalla ja välissä on peltoaukea tai heikkoa metsää. Liikennemäärä on Liikenneviraston tilaston mukaan 5938 ajoneuvoa vuorokaudessa (2017), mikä tarkoittaa päiväsaikaan jatkuvaa liikennevirtaa - ja melua. Tein kyseisellä ranta-alueella melumittauksia 16.5.2017 ja 9.12.2018, jolloin autojen ohiajomelun maksimiarvot olivat 57,4-59,5 ja 58,0-61,5 dB(A). Meluntorjuntalain(4) mukaan asumiseen käytettävillä alueilla melutaso (LAeq) ei saa ylittää ulkona päiväohjearvoa 55 dB (klo 7-22) eikä yöohjearvoa 45 dB (klo 22-7). Mittausten perusteella meluarvot ovat hyvin lähellä raja-arvoja, ja joka tapauksessa meluhaitta on ilmeinen eikä alue sen vuoksi ole houkutteleva omakotirakentajille, vaikka alue karttaa katsomalla näyttääkin sopivalta. Melun pienentämiseksi meluvallia täytyisi rakentaa lähes kilometrin matkalle ja korkeutta sillä tulisi olla noin kuusi metriä, mikä olisi mittava investointi.

Alueen osittainenkin rakentaminen tarkoittaisi, että alueen lahovikaista puustoa jouduttaisiin kaatamaan jo pelkästään turvallisuussyistä ja alavaa ranta-aluetta täyttämään ja sitä kautta heikentämään merkittävästi liito-oravan reviiriä ja alueen monimuotoisuutta. Aiemmin mainitulle uudelle Hukari II -alueelle on kaavoitettu 150 tonttia, joista arviolta noin neljännekselle on tänä syksynä rakennettu tiet ja kunnallistekniikka. Tonttitarjontaa alueella siis on meluttomammissa paikoissa.

Edellä maintuista ja erityisesti luontoarvosyistä esitämme siis, että alue suojeltaisiin pysyvästi. Suojelu tukisi myös Akaan arvoa ”Kestävä kehitys” ja strategiaa ”Akaa on kaunis”. Myös luonnonsuojelulain 6§ velvoittaa kuntia edistämään luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Alueen suojelulla ja sen oikeanlaisella markkinoinnilla saataisiin kaiken lisäksi luotua positiivista kuvaa Akaasta – liito-orava -nimisten teiden lisäksi meillä olisi myös tulevaisuudessa metsissämme oikeita liito-oravia ja muita vanhojen metsien eläin- ja kasvilajeja.


Lähteet:
1) Suomen luonnonsuojeluliitto: ”Liito-orava on uhanalainen metsälajimme”
2) Lupapiste.fi
3) Akaan kaupungin julkaisu: ”Omakotitontit, kevät 2015”
4) Meluntorjuntalaki (382/87) 9 §

*)
Luonnonsuojelualueen perustamisen edellytyksenä on Luonnonsuojelulain 10.2 §:n mukaan että:
1) alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi
2) alueella on luontodirektiivin (1992/43/ETY) liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja
3) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma
4) alue on erityisen luonnonkaunis
5) alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi
6) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii tai
7) alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Hannu Similä

Akaa


Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
61 Osallistunutta

Osallistujat

61

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.