Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kiinteistövero

Siilinjärvi Kuntalaisaloite
Julkaistu 
8.10.2017
Lähetetty kuntaan 
10.10.2017
Kunnan vastaus 
10.10.2017
Kunnan vastaus 
10.10.2017

Kunnan vastaus

Kiinteistöverotuksesta säädetään kiinteistöverolaissa. Lain mukaan kiinteistöstä menevän veron on velvollinen suorittamaan kiinteistön omistaja, ellei ao. laissa toisin säädetä. Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin suuruuden.
Kiinteistön arvona pidetään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 5 luvun ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten mukaisesti laskettavaa arvoa kiinteistöveron määräämisvuotta edeltävältä kalenterivuodelta.
Verovelvollinen vastaa kiinteistöverotuksen perusteena olevista kiinteistötiedoista ja niiden tarkistamisesta verohallinnon verovelvolliselle, jolle maksuunpannaan kiinteistöveroa, lähettämään selvitykseen vastaamalla. Verovelvollisen on ilmoitettava Verohallinnolle tiedoissa ilmenevät virheet. Jos verovelvollinen ei korjaa kiinteistöverotuksen perusteena olevia tietoja, hänen katsotaan antaneen tiedot kiinteistöverotusta varten hänelle lähetetyn selvityksen mukaisena.
Kuten edellä olevasta selviää, kunnanvaltuusto voi vaikuttaa kiinteistöveron määrään vain kiinteistöveroprosentin suuruudesta päättämällä. Veron määräämiseen ei liity millään tavalla harkintamahdollisuus muiden tekijöiden, mm. verovelvollisen tulotason, huomioonottaminen.

Aloitteen sisältö

Kiinteistöveroa määrättäessä tulisi ottaa huomioon veronmaksajan tulotaso.
Nykyinen käytäntö on epäoikeudenmukainen. Kun eläke on tonnin suuruinen.
Haloo!

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Matti Uimonen

Siilinjärvi