Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi niin, että lasten oikeudet terveelliseen ja turvalliseen päivähoito- ja oppimisympäristöön toteutuvat

Tuusula Kuntalaisaloite
Julkaistu 
28.2.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
31.5.2017
Kunnan vastaus 
5.7.2017
Kunnan vastaus 
5.7.2017

Kunnan vastaus

Aloite jätetty valtuustolle 19.6.2017

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että lasten oikeus terveelliseen sisäilmaan toteutuu Tuusulan päiväkodeissa ja kouluissa. Kosteusvaurioituneet ja sisäilmaongelmaiset koulu-ja päiväkotirakennukset on viipymättä korjattava perusteellisesti. Sisäilmaongelmien syntymistä on pyrittävä ennaltaehkäisemään säännöllisin kuntoselvityksin ja oirekyselyin. Niiden tulokset tulee julkaista Tuusulan tilakeskuksen internetsivuilla.

Lisäksi vaadimme, että lapsille järjestetään välittömästi puhtaat väistötilat, kun rakennus on todettu sisäilmaongelmaiseksi. Oireileville lapsille on kehitettävä uusia toimintamalleja oireettoman koulunkäynnin ja päivähoidon varmistamiseksi. Pahiten sairastuneille on saatava opetus tai hoito myös kotiin, jos muut vaihtoehdot eivät lapsen terveydelle sovi. Jokaisella lapsella Tuusulassa on oltava mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen ja suorittaa oppivelvollisuus sairaudesta tai muusta rajoitteesta huolimatta.

Vaadimme, että Tuusulan kunnanvaltuusto ottaa ehdotuksemme sisäilma-asioiden ratkaisemiseksi ja kehittämiseksi käsittelyynsä ja toimittaa eteenpäin niille virastoille sekä johto- ja lautakunnille, joiden toimivallan alle tässä aloitteessa mainitut asiat kuuluvat.

ALOITTEEN OSA-ALUEET

1. Kaikkien koulujen ja päiväkotien sisäilmaa tulee tarkkailla säännöllisten käyttäjäkyselyiden sekä kuntokartoitusten avulla.

• Käyttäjäkyselyt suunnataan sekä henkilökunnalle että lapsille ja heidän vanhemmilleen. Mikäli kyselyn pohjalta herää epäily sisäilmaongelmista tai tilat aiheuttavat oireita lapsille, henkilökunnalle tai muille tilojen käyttäjille, asia tulee selvittää viipymättä kattavin rakennetutkimuksin.
• Sisäilmaongelman laajuuden arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi on aina otettava ulkopuolinen asiantuntija. Kunnan on lisäksi tilaajana selkeästi vaadittava, että sisäilman terveysnäkökulma on huomioitu prosessissa alusta loppuun saakka.
• Tilojen käyttäjien edustajat, eli henkilökunnan ja vanhempien edustajat, tulee ottaa mukaan sisäilmaongelmia selvittäviin työryhmiin ja terveystarkastajan suunnitelmallisille valvontatarkastuskäynneille.

2. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia tulee ehkäistä säännöllisten huolto- ja kunnossapitotoimien avulla.

• Rakennusten tulo- ja poistoilmanvaihto tulee asettaa ympärivuorokautiseksi riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi huomioiden myös tilojen iltakäytön sekä viikonloput ja loma-ajat
• Koneellista ilmanvaihtoa tulee huoltaa säännöllisesti, ja rakennuksen paine-erot tulee tutkia aina ilmanvaihdon säätöjen yhteydessä.
• llmanvaihtokanavien puhdistus tulee suorittaa mekaanisesti ilman desinfiointiaineita.
• Rakennusten huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet tulee suorittaa suositusten mukaisesti.

3. Kaikki koulujen ja päiväkotien sisäilmaan ja kuntotutkimuksiin liittyvät asiakirjat julkaistaan viivytyksettä Tuusulan tilakeskuksen internetsivuilla, ja sisäilmaongelmiin liittyvän viestinnän tulee olla avointa.

• Raporttien tulee olla julkisia tilojen omistajasta tai ylläpitäjästä riippumatta.
• Raportit kaikista tarkastuskäynneistä, käyttäjäkyselyiden tuloksista, kuntotutkimuksista, korjaussuunnitelmista ja korjauksista julkaistaan tilakeskuksen internetsivuilla. Myös sisäilmatyöryhmien kokouspäiväkirjat tulee julkaista.
• Rakennusten kuntoa koskevat asiakirjat ovat julkisuuslain 1 §:n mukaan julkisia, ja jokaisella on oikeus julkisuuslain 9 §:n mukaan saada tietoja viranomaisten julkisista asiakirjoista.
• Sisäilmaongelmiin liittyvän viestinnän tulee olla avointa, ja vanhemmille ja työntekijöille tulee tiedottaa mahdollisista ongelmista, tutkimuksista ja korjaustoimenteistä. Lisäksi koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista on tarvittaessa järjestettävä tiedotustilaisuus.

4. Kunnassa on luotava selkeä toimintamalli, miten oireilmoitukset kirjataan ja miten tieto kulkee eteenpäin.

• Tiedonkululle on luotava selkeä, julkinen toimintamalli, josta käy ilmi, kenelle lasten vanhemmat ilmoittavat sisäilmaan liittyvistä oire-epäilyistä, kenelle tieto viedään eteenpäin ja miten tietoa kunnassa käsitellään.
• Kaikki epäilyt sisäilmaongelmat on tilastoitava systemaattisesti. Kunnassa on oltava selkeät vastuualueet ja vastuuhenkilö, joka vastaa sisäilma-asioissa kokonaisuudesta ja jolle kaikki oleellinen tieto menee keskitetysti.

5. Kunnan tulee luoda toimintamalli sisäilmasta sairastuneen tai oireilevan lapsen koulunkäynnin ja päivähoidon turvaamiseksi.

• Kouluterveydenhoitaja, koulun rehtori ja päiväkodin johtaja ovat avainasemassa asian viemisessä nopeasti eteenpäin. Lapsen ja/tai tämän vanhemman raportoimat oireet on otettava tosissaan eikä syy-yhteyden todistamista tule vaatia.
• Oireilevaa lasta ei saa pakottaa kiertämään kokeilumielessä useita päiväkoteja tai kouluja. Lapsen psyykkisen ja fyysisen terveyden kannalta on kestämätöntä, että hän joutuu toistuvasti uusiin altisteisiin ja vieraaseen ympäristöön.
• Riittävän puhdas väistötila voi olla esim. siirrettävä konttikoulu. Koulunomainen tila vähentää lapsen syrjäytymisriskiä, sillä kotona lapsi joutuu eristyksiin paitsi opetuksesta, myös ikätovereistaan. Vaikeasti herkistyneille on luotava erikoistila ikätasoiseen ympäristöön.
• Vaikeimmin sairaille on luotava mahdollisuus kotiopetukseen, jotta perusopetuslain tavoite yhdenvertaisuudesta toteutuu. Opetus on toteutettava koulun ohjaamana ja valvomana, sillä kotiopetuksen perusteena on sairaus, ei perheen oma valinta.
• Herkistyminen on huomioitava myös väistötilan kalusteissa, oppimateriaaleissa sekä mm. puhdistusaineissa. Oireiluttavista tiloista ei saa viedä mitään materiaalia väistötiloihin.

6. Sisäilmaongelmien varmistumisen jälkeen on järjestettävä puhtaat väistötilat, ja rakennus on korjattava perusteellisesti.

• Kaikille lapsille on järjestettävä välittömästi puhtaat väistötilat, kun rakennus on perusteellisten tutkimusten jälkeen todettu sisäilmaongelmaiseksi.
• Sisäilmaongelmaiset rakennukset tulee korjata perusteellisesti ja sisäilmaongelmien aiheuttajat tulee poistaa.

Terveydensuojelulaki (763/94) määrittelee asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten päiväkotien ja koulujen olosuhteiden terveyshaitat. Asunnon ja muun sisätilan hengitysilman tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Lain 1§:n mukaan terveyshaitta on oire, sairaus tai sairastumisen vaara.

Sisäilmasairaus paranee vain altistusta välttämällä. Nykytilanteessa suuri osa lapsista on pakotettuja käymään sairaissa rakennuksissa, mikä aiheuttaa monille jatkuvia infektioita, päänsärkyä, väsymystä, allergioita, keskittymiskyvyttömyyttä jne. Tämä paitsi heikentää oppimistuloksia ja kouluviihtyvyyttä, pitkään jatkuessaan myös murtaa monen lapsen terveyden niin, etteivät nämä lapset koskaan selviä työmarkkinoille. Investoiminen terveisiin rakennuksiin ja kasvuympäristöön säästää merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon menoja nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.

Osallistu aloitteeseen

Aloitteeseen ei voi enää osallistua, koska se on jo lähetetty kuntaan.
1002 Osallistunutta
237 kerätty tässä palvelussa, joista
237 kunnan asukasta
193 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
765 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

1002
237 kerätty tässä palvelussa, joista
237 kunnan asukasta
193 nimeä julkaistu palvelussa (nimilista ei enää nähtävissä)
765 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.