Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi niin, että lasten oikeudet terveelliseen ja turvalliseen päivähoito- ja oppimisympäristöön toteutuvat

Vantaa Kuntalaisaloite
Julkaistu 
24.2.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että lasten oikeus terveelliseen sisäilmaan turvataan Vantaan päiväkodeissa ja kouluissa. Kosteusvaurioituneet ja sisäilmaongelmaiset koulu- ja päiväkotirakennukset on viipymättä korjattava perusteellisesti tai korvattava uusilla. Sisäilmaongelmien syntymistä on pyrittävä ennaltaehkäisemään säännöllisin huolto- ja kunnossapitotoimin sekä kuntoselvityksin ja tilojen käyttäjille osoitetuin oirekyselyin. Niiden tulokset tulee julkaista Vantaan tilakeskuksen internetsivuilla.

Lisäksi vaadimme, että lapsille järjestetään välittömästi puhtaat väistötilat silloin, kun rakennus on todettu sisäilmaongelmaiseksi. Oireileville lapsille on kehitettävä uusia toimintamalleja oireettoman koulunkäynnin ja päivähoidon varmistamiseksi. Vakavimmin sairastuneille on järjestettävä opetus tai hoito myös kotiin, jos muut vaihtoehdot eivät lapsen terveydelle sovi. Jokaisella lapsella Vantaalla on oltava mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen ja suorittaa oppivelvollisuus sairaudesta tai muusta rajoitteesta huolimatta.

Vaadimme, että Vantaan kaupunginvaltuusto ottaa ehdotuksemme sisäilma-asioiden ratkaisemiseksi ja kehittämiseksi käsittelyyn ja toimittaa eteenpäin niille virastoille ja lautakunnille, joiden toimivallan alle tässä aloitteessa mainitut asiat kuuluvat.

Aloitteen osa-alueet

1. Kaikkien koulujen ja päiväkotien sisäilmaa seurataan säännöllisesti käyttäjäkyselyin. Kyselyt suunnataan sekä henkilökunnalle että lapsille ja heidän vanhemmilleen.

- Tilojen käyttäjien edustajat (henkilökunnan ja vanhempien edustajat) tulee ottaa mukaan sisäilmaongelmia selvittäviin työryhmiin ja terveystarkastajan valvontatarkastuskäynneille.
- Raportit kaikista tarkastuskäynneistä, käyttäjäkyselyiden tuloksista sekä sisäilmatyöryhmien kokouksista julkaistaan tilakeskuksen internetsivulla.

2. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia tulee ennaltaehkäistä säännöllisten huolto- ja kunnossapitotoimien sekä kuntokartoitusten avulla ja ongelmiin on puututtava viipymättä.

- Rakennusten tulo- ja poistoilmanvaihto tulee asettaa ympärivuorokautiseksi riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi huomioiden myös tilojen iltakäytön sekä viikonloput ja loma-ajat.
- Rakennusten huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet tulee suorittaa suositusten mukaisesti.
- Käyttäjien oireilut tulee ottaa vakavasti ja tilakeskus on velvoitettava välittömiin ja riittäviin tutkimuksiin sekä tutkimustuloksiin perustuviin korjaustoimenpiteisiin.

3. Kouluissa ja päiväkodeissa suoritetut kuntotutkimukset ja niihin liittyvät raportit tulee olla julkisesti nähtävillä.

- Kuntotutkimusten ja raporttien tulee olla julkisia riippumatta tilojen omistajasta tai ylläpitäjästä.
- Tiedot tulee asettaa viivytyksettä nähtäville Vantaan tilakeskuksen internetsivulle.

4. Kaupungin tulee luoda toimintamalli sisäilmasta sairastuneen tai oireilevan lapsen koulunkäynnin ja päivähoidon turvaamiseksi.

- Kouluterveydenhoitaja, koulun rehtori sekä päiväkodin johtaja ovat avainasemassa asian viemisessä nopeasti eteenpäin. Lapsen ja/tai tämän vanhemman raportoimat oireet on otettava tosissaan ja niihin on reagoitava nopeasti.
- Oireilevaa lasta ei voida pakottaa kiertämään kokeilumielessä useita eri kouluja tai päiväkoteja. Lapsen psyykkisen ja fyysisen terveyden kannalta on kestämätöntä, että hän joutuu toistuvasti uusiin altisteisiin ja vieraaseen ympäristöön.
- Riittävän puhdas väistötila voi olla esimerkiksi siirrettävä konttikoulu. Koulunomainen tila vähentää lapsen syrjäytymisen riskiä, sillä kotona lapsi joutuu eristyksiin paitsi opetuksesta, myös ikätovereistaan. Vaikeasti herkistyneille on luotava erikoistila ikätasoiseen ympäristöön.
- Vaikeimmin sairaille luotava mahdollisuus kotiopetukseen, jotta perusopetuslain tavoite yhdenvertaisuudesta toteutuu. Opetus on toteutettava koulun ohjaamana ja valvomana, sillä kotiopetuksen perusteena on sairaus eikä perheen oma valinta.
- Herkistyminen on huomioitava myös väistötilan kalusteissa, oppimateriaaleissa sekä mm. puhdistusaineissa. Oireiluttavien tilojen kalusteita ja tavaroita ei saa siirtää väistötiloihin.

Terveydensuojelulaki (763/94) määrittelee asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten päiväkotien ja koulujen olosuhteiden terveyshaitat. Asunnon ja muun sisätilan hengitysilman tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Lain 1§:n mukaan terveyshaitta on oire, sairaus tai sairastumisen vaara.

Sisäilmasairaus paranee vain altistusta välttämällä. Nykytilanteessa suuri osa lapsista on pakotettuja käymään ja oleskelemaan useita tunteja päivässä sairaissa rakennuksissa, mikä aiheuttaa monille mm. jatkuvia infektioita, päänsärkyä, väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä. Tämä paitsi heikentää oppimistuloksia ja viihtyvyyttä, voi pitkään jatkuessaan myös murtaa monen lapsen terveyden niin, etteivät nämä lapset koskaan selviä työmarkkinoille. Investoiminen terveisiin rakennuksiin ja kasvuympäristöön säästää merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon menoja nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Annukka Majanto

Vantaa

Heli Vinska

Vantaa

Tiina Tuomela

Vantaa


Vesa Vinska

Vantaa


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöihin

Osallistu aloitteeseen

383 Osallistunutta
267 kerätty tässä palvelussa, joista
266 kunnan asukasta
209 nimeä julkaistu palvelussa
116 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

383
267 kerätty tässä palvelussa, joista
266 kunnan asukasta
209 nimeä julkaistu palvelussa
116 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.