Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Terveelliset tilat lapsille ja sairastuneille opetusta

Helsinki Kuntalaisaloite
Julkaistu 
8.2.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että lasten oikeus terveelliseen sisäilmaan toteutuu niin päiväkodeissa kuin kouluissakin.

Lisäksi vaadimme, että huonosta sisäilmasta oireileville lapsille järjestetään välittömästi puhtaat väistötilat, joissa he voivat käydä päiväkotia/koulua oireettomina. Pahiten sairastuneille on saatava opetusta myös kotiin, jos muut vaihtoehdot eivät lapsen terveydelle enää sovi. Jokaisella lapsella Helsingissä on oltava mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuus sairaudesta tai muusta rajoitteesta huolimatta.

Terveydensuojelulaki (763/94) määrittelee asuntojen ja muiden oleskelutilojen, kuten päiväkotien ja koulujen olosuhteiden terveyshaitat. Asunnon ja muun sisätilan hengitysilman tulee olla laadultaan sellaista, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Lain 1§:n mukaan terveyshaitta on oire, sairaus tai sairastumisen vaara. Laissa ei edellytetä syy-yhteyden todistelua yksilötasolla, pelkkä terveyshaitan toteaminen riittää. Lisäksi tulee huomata, että Valviran terveydensuojelulain soveltamisohjeessa mainitut raja-arvot eivät ole terveyshaittaperusteisia turvallisia ohjearvoja. Osa ihmisistä oireilee ja sairastuu tiloissa, joissa mainitut raja-arvot eivät täyty.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Helsingin kaupunginvaltuusto ottaa ehdotuksemme sisäilma-asioiden ratkaisemiseksi ja kehittämiseksi käsittelyynsä ja toimittaa eteenpäin niille virastoille sekä johto- ja lautakunnille, joiden toimivallan alle tässä aloitteessa mainitut asiat kuuluvat.


Aloitteen osa-alueet

1. Kaupungin tulee luoda toimintamalli sisäilmasta sairastuneen tai oireilevan lapsen koulunkäynnin ja päivähoidon turvaamiseksi.
• Kouluterveydenhoitaja, koulun rehtori sekä päiväkodin johtaja ovat avainasemassa asian viemisessä nopeasti eteenpäin. Lapsen ja/tai tämän vanhemman raportoimat oireet on otettava tosissaan eikä syy-yhteyden todistamista tule vaatia. Tavoitteena on oltava sairauksien välttäminen ja siten lapsen tulevaisuuden turvaaminen.
• Oireilevaa lasta ei saa pakottaa kiertämään testaamassa eri kouluja. Kaupungilla on tiedossa, ettei terveitä koulurakennuksia käytännössä ole, joten lapsen psyykkisen ja fyysisen terveyden kannalta on kestämätöntä, että hän joutuu koko ajan uusiin altisteisiin ja vieraisiin ympäristöihin vieraiden ihmisten keskelle.
• Riittävän puhdas väistötila voi olla esim. konttikoulu. Koulunomainen tila vähentää lapsen syrjäytymisen riskiä, sillä kotona lapsi joutuu eristyksiin paitsi opetuksesta, myös ikätovereistaan. Vaikeasti herkistyneille on luotava erikoistila ikätasoiseen ympäristöön.
• Vaikeimmin sairaille luotava mahdollisuus kotiopetukseen, jotta perusopetuslain tavoite yhdenvertaisuudesta toteutuu. Opetus on toteutettava koulun ohjaamana ja valvomana, sillä kyseessä on sairaus, ei vanhempien valitsema kotiopetus.
• Herkistyminen on huomioitava myös väistötilan kalusteissa, oppimateriaaleissa sekä mm. puhdistusaineissa.

2. Kaikkien koulujen ja päiväkotien sisäilmaa tarkkaillaan säännöllisin käyttäjäkyselyin. Kyselyt suunnataan sekä henkilökunnalle että lapsille ja heidän vanhemmilleen.
• Tilojen käyttäjien edustajat (henkilökunnan ja vanhempien edustajat) tulee ottaa mukaan sisäilmaongelmia selvittäviin työryhmiin ja terveystarkastajan suunnitelmallisille valvontatarkastuskäynneille.
• Raportit kaikista tarkastuskäynneistä, käyttäjäkyselyiden tuloksista sekä sisäilmatyöryhmien kokouksista julkaistaan Tilakeskuksen sivuilla sekä annetaan tiedoksi tilojen käyttäjille ja vanhemmille.

3. Kaikki kouluissa ja päiväkodeissa suoritetut kuntotutkimukset ja niihin liittyvät raportit asetetaan viivytyksettä nähtäville Tilakeskuksen internet-sivustolle.

Sisäilmasairaus paranee vain altistusta välttämällä. Nykytilanteessa suuri osa lapsista on pakotettuja käymään sairaissa rakennuksissa, mikä aiheuttaa monille jatkuvia infektioita, päänsärkyjä, väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä jne. Tämä heikentää paitsi oppimistuloksia ja kouluviihtyvyyttä, pitkään jatkuessaan myös murtaa monen lapsen terveyden niin, etteivät nämä lapset koskaan selviä työmarkkinoille. Investoiminen terveisiin rakennuksiin lisää työtehoja ja erityisesti säästää tulevaisuuden terveys- ja sosiaalimenoissa.

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Sanna Hovi

Helsinki

Riikka Aurava

Helsinki


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöihin

Osallistu aloitteeseen

363 Osallistunutta
336 kerätty tässä palvelussa, joista
332 kunnan asukasta
249 nimeä julkaistu palvelussa
27 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

363
336 kerätty tässä palvelussa, joista
332 kunnan asukasta
249 nimeä julkaistu palvelussa
27 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.