Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aloite sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi niin, että lasten oikeudet terveelliseen ja turvalliseen päivähoito- ja oppimisympäristöön toteutuvat

Kerava Kuntalaisaloite
Julkaistu 
10.1.2017
Kerää osallistujia
Lähetetty kuntaan 
Kerää osallistujia

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaikkien lasten opetus ja päivähoito terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä varmistetaan erilaisin ennaltaehkäisevin ja ylläpitävin selvitys- ja kunnossapitotoimin. Jokaisella lapsella Keravalla on oltava mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuus sairaudesta tai muusta rajoitteesta huolimatta. Lasten oikeuksien sopimuksen mukaiset perusoikeudet kuuluvat myös sisäilmasairaille lapsille.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Keravan kaupunginvaltuusto ottaa ehdotuksemme sisäilma-asioiden ratkaisemiseksi ja kehittämiseksi käsittelyynsä ja toimittaa eteenpäin niille virastoille ja heidän johto- ja lautakunnille, joiden toimivallan alle tässä aloitteessa mainitut asiat kuuluvat.


ALOITE SISÄLTÄÄ NELJÄ OSA-ALUETTA, JOIDEN ALLE ON LISTATTU MYÖS TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA.

Aloitteen osa-alueet (toimenpide-ehdotukset jäljempänä):

1. Kunnan tulee luoda toimintamalli, joka turvaa sisäilmasta sairastuneille lapsille tai sisäilmasta oireileville lapsille tilat, joissa he voivat suorittaa opintonsa tai käydä päivähoidossa heille turvallisessa ympäristössä.

2. Koulujen ja päiväkotien tulo- ja poistoilmanvaihto tulee asettaa ympärivuorokautiseksi riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi (myös ilta-, viikonloppu- ja loma-aikoina).

3. Lähtötilanne on selvitettävä kaikissa kunnan kouluissa ja päiväkodeissa tilan käyttäjille suunnatuin oirekyselyin ja/tai kattavin rakennetutkimuksin, joiden tuloksien pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteet.

Tilojen käyttäjien edustajat (esimerkiksi vanhempien edustaja) tulee ottaa mukaan sisäilmaongelmia selvittäviin työryhmiin ja terveystarkastajan suunnitelmallisille valvontatarkastuskäynneille.

4. Koulujen ja päiväkotien kuntoa koskevat asiakirjat tulee julkaista viivyttelemättä tilakeskuksen nettisivuilla tai antaa muutoin julkisesti nähtäväksi. Sisäilma-asioissa on noudatettava avoimuutta, ja tilojen käyttäjien (myös lasten vanhempien) tulee olla tietoisia eriasteisista sisäilmaongelmista.


ONGELMIEN VALTAKUNNALLINEN LAAJUUS

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ toteutti sisäilmakyselyn kuntien päiväkoteihin, peruskouluihin ja lukioihin touko–kesäkuussa 2012 koskien tilannetta kahden edellisen vuoden aikana. Kyselyyn vastasi 529 päiväkodin johtajaa, peruskoulun ja lukion rehtoria sekä työsuojeluvaltuutettua. Tutkimuksen mukaan sisäilmaongelmia on jopa kahdessa kolmesta koulusta, päiväkodista sekä oppilaitoksesta. Pelkästään kosteusvaurioiden vuoksi korjaustarpeessa on noin 2 000 koulua ja päiväkotia. Suomessa on kunnallisia päiväkoteja 2 542 (THL vuosikirja 2010), peruskouluja on 2 745 ja lukioita 367 (Tilastokeskus, 2011 vuoden tiedot). Tutkimuksessa tuli esiin myös vakavia puutteita sisäilmaongelmien seurannassa ja päätöksenteossa. Huolestuttavasti esiin nousi myös asiantuntijoiden tekemien toimenpide-ehdotusten heikko toteutuminen, korjaustoimet olivat usein puutteellisia.

Kaupungin halu ratkaista sisäilmaongelmia ja kehittää siihen toimivia ratkaisuja tuottaa seuraavia hyötyjä: Sairauspoissaolojen väheneminen, opiskelu- ja työkyvyn ylläpitäminen ja säilyttäminen, opiskelu-ja työtehon parantuminen, sisäilmasairauden kehittymisen pysäyttäminen, yhteiskunnalliset vaikutukset sekä kaupunkina kokonaisvaltaisen hyvinvointi-imagon saavuttaminen.


OIKEUS TERVEELLISEEN JA TURVALLISEEN YMÄRISTÖÖN KOULUSSA JA PÄIVÄKODISSA

Kukaan ei valvo, että lasten oikeudet toteutuvat. Kukaan ei ota vastuuta sisäilmaongelmaisissa päiväkodeissa ja kouluissa sairastuvien lasten ja nuorten terveydestä, opetuksesta eikä nuoren mahdollisesta syrjäytymisestä. Lapsi, joka oireilee koulussa tai päiväkodissa, voi joutua altistumaan oireiluttavassa tilassa vuosia ja pahimmassa tapauksessa sairastuu vakavasti. Rakennusten tutkimus- ja kunnossapitotoimenpiteet etenevät hitaasti ja eivät usein ehdi vaikuttaa jo oireilevien lasten tilanteeseen. Ratkaisun on löydyttävä ilman, että vanhempien täytyy kuukausia tai jopa vuosia taistella siitä, johtuuko lapsen oireilu todella rakennuksesta. Oireet helpottuvat vain terveydelle haitallista sisäilmaa välttämällä eli estämällä altistuminen. Myrkyille ei voi siedättää vaan lapsen tilanteeseen on puututtava viipymättä, heti oireiden ilmaannuttua. Sisäilmasta oireileville ja sairastuneille lapsille on järjestettävä kohdennettuja ratkaisuja päivähoitoon ja opetukseen.

"Sisäilmaongelmissa aikatekijä on merkitsevä –
vaurio usein kumuloituu ja muodostuu pikkuhiljaa vakavammaksi." Juhani Pirinen FCG:n toimialajohtaja rakennusterveys ja sisäilmasto, Ympäristövaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkinen kuuleminen: Sairaat talot, sairaat ihmiset – homeongelmat ja niiden hoito,19.10.2016.


1. Kunnan tulee luoda toimintamalli, joka turvaa sisäilmasta sairastuneille lapsille tai sisäilmasta oireileville lapsille vaihtoehtoiset tilat, joissa he voivat suorittaa opintonsa tai käydä päivähoidossa turvallisessa ympäristössä. Yksilölliset ratkaisut on tehtävä lapsen terveydentilan ja tarpeiden mukaan.


• Koulussa tai päiväkodissa oireilevalle lapsen tilanteeseen tulee etsiä pikaisesti ratkaisua ja vaihtoehtoja oireiluttavalle tilalle. Kouluterveydenhoitaja, koulun rehtori ja päiväkodin johtaja ovat avainasemassa asian viemisessä nopeasti eteenpäin.

• Kunnan on osoitettava koulu- ja päivähoitopaikka, joka ei vaaranna lapsen terveyttä. Jos kunnasta ei löydy riittävän puhtaita tiloja, opetus on pyrittävä järjestämään ensisijaisesti muussa koulunomaisessa ympäristössä (esim. konttikoulu). Koulunomainen erillinen tila on kotikoulua parempi vaihtoehto, koska se vähentää syrjäytymisen riskiä. Vaikeasti herkistyneiden rajoitteet tulee huomioida väistötilan suunnittelussa, jolloin vaihtoehtoina voi olla erillistila tai olemassa oleviin tiloihin rakennettu erikoistila. Herkistyminen tulee huomioida tällöin myös rakennus- ja pintamateriaaleissa ja kalusteissa. Oireiluttavista tiloista ei saa tuoda mitään materiaalia väistötiloihin. Opintojen toteutuksessa on hyödynnettävissä erilaisia oppimismenetelmiä, jotka myös uusi opetussuunnitelma mahdollistaa.

• Vaikeimmin sairaille luotava mahdollisuus kotiopetukseen, jotta perusopetuslain tavoite yhdenvertaisuudesta toteutuu. Opetus toteutettava koulun ohjaamana ja valvomana. Vastuu ei voi olla yksin vanhemmilla.

• Luotava myös etäopiskelumahdollisuus, mallia esimerkiksi ulkosuomalaisille tarkoitetusta Etäkoulu Kulkurista, jossa mahdollisuus suorittaa yksittäisiä kursseja tai koko perusopetuksen oppimäärä. Vanhemmilla on aktiivinen rooli, mutta materiaalit ja tuki olisivat tarjolla kunnan puolesta.

• Koulun tulee osata erottaa sisäilmaoireilun aiheuttamat poissaolot lastensuojelullisista tarpeista, jolloin vältytään turhilta lastensuojeluilmoituksilta ja keskitytään etsimään ratkaisua lapsen tilanteeseen. Pahimmassa tapauksessa sisäilmasta sairastunut lapsi otetaan lastensuojelun asiakkaaksi ja huostaan otetaan tai sijoitetaan, vaikka perheille tulisi tarjota apua ehkäisevän lastensuojelun tukitoimilla lasten hyvinvoinnin edistämiseksi (Lastensuojelulaki 3 a §).


ILMANVAIHTO VÄÄRÄ SÄÄSTÖKOHDE

Riittävä ja jatkuva ilmanvaihto on hyvän sisäilman ja terveen rakennuksen perusedellytys. Keravalla on säästetty pysäyttämällä koneellinen tuloilmanvaihto kouluissa ja päiväkodeissa viikonlopuiksi, loma-ajoiksi ja joissakin tiloissa jopa päivittäin illaksi ja yöksi. Ilmanvaihdon pysäyttäminen muuttaa rakennuksen painesuhteita ja tiivistää kosteutta rakennukseen sekä ilmastointiputkien pinnoille, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien muodostumisen putkistoon. Ilmanvaihto tulee asettaa kunnan tiloissa ympärivuorokautiseksi riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi. Tämä säästää kunnalle pidemmällä aikavälillä niin rakennusten kunnossapidon kuin terveydenhuollon kustannuksia. Ympärivuorokautinen käyttö Keravalla maksaisi arviolta 500 000 – 700 000 euroa vuodessa. Ennakoivat toimenpiteet ovat taloudellisesti edullisin vaihtoehto rakennuksista aiheutuvien terveyshaittojen minimoimiseksi.

"Väärä energiansäästö voi aiheuttaa aika vakavia seurauksia" Tuomo Ojanen VTT:n erikoistutkija, Ympäristövaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkinen kuuleminen: Sairaat talot, sairaat ihmiset - homeongelmat ja niiden hoito, 19.10.2016.

2. Koulujen ja päiväkotien tulo- ja poistoilmanvaihto tulee asettaa ympärivuorokautiseksi riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi (myös ilta-, viikonloppu- ja loma-aikoina) eikä taloudellisten säästötavoitteiden mukaan.

• Koneellista ilmanvaihtoa tulee huoltaa säännöllisesti ja rakennuksen paine-erot tulee tutkia aina ilmanvaihdon säätöjen yhteydessä.

• Ilmanvaihtokanavien puhdistus tulee suorittaa mekaanisesti, ilman desinfiointiaineita.


LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS

Avainasemassa on varhainen puuttuminen niin rakennusten kunnossapidossa kuin terveysvaikutusten osalta. Kosteus- ja homevauriotapauksissa onnistuneen lopputuloksen edellytys on rakennuksen kattava kuntotutkimus ja ongelman laajuuden selvittäminen. Oleellista on, että rakennuksen terveyttä tai sisäilmaongelmaa, onko sitä, ei arvioida organisaation sisällä ilman riittävää asiantuntemusta. Tutkimustapoja on monia ja ulkopuolinen asiantuntijuus on sisäilmaongelmien arvioimisessa ja selvittämisessä aina tarpeen. Joissain kunnissa on hyödynnetty homekoiria ongelmakohtien paikallistamiseksi.

Altistuminen aiheuttaa täysin terveilläkin ihmisillä eriasteista sisäilmaoireilua, kuten silmien ärsytysoireita, nenän vuotamista, väsymystä, erilaisia kipuja ja iho-oireita. Altistuminen voi myös johtaa elimistön jatkuvaan tulehdustilaan ja infektio- ja antibioottikierteisiin. Osa sairastuneista herkistyy myös erilaisille hajusteille ja kemikaaleille. Ihminen on hyvä ja herkkä ”mittari”, joka aistii sisäympäristöön vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutukset. Siksi näitä mittareita kannattaa hyödyntää sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja arvioimisessa.

"Tutkimusten, korjausten ja rakentamisen kilpailuttamisessa huomioitava laatu, ei pelkkä hinta; kunnan otettava kunnia-asiakseen sisäilmanäkökulman huomioimisen valinnoissaan ja toimenpiteissään." Juhani Pirinen FCG:n toimialajohtaja rakennusterveys ja sisäilmasto, Ympäristövaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan julkinen kuuleminen: Sairaat talot, sairaat ihmiset – homeongelmat ja niiden hoito,19.10.2016.

3. Lähtötilanne on selvitettävä kaikissa kunnan kouluissa ja päiväkodeissa tilan käyttäjille suunnatuin oirekyselyin ja/tai kattavin rakennetutkimuksin, joiden tuloksien pohjalta suunnitellaan jatkotoimenpiteet.

Tilojen käyttäjien edustajat (esimerkiksi vanhempien edustaja) tulee ottaa mukaan sisäilmaongelmia selvittäviin työryhmiin ja terveystarkastajan suunnitelmallisille valvontatarkastuskäynneille.


• Säännölliset sisäilmakyselyt on otettava osaksi kouluterveydenhoitoa, ja tehtävä vastaavat kyselyt säännöllisesti myös päiväkodeissa.

• Myös lasten edustaja eli joku vanhemmista mukaan kunnan sisäilmatyöryhmään vrt. työntekijöillä työterveys ja työsuojelu edustamassa heitä.

• Kunnan on tehtävä kouluissa ja päiväkodeissa kattavat tutkimukset ja suunnitelmat tilojen ylläpitämiseksi. On määriteltävä ne sisäilmaongelmaiset kohteet, joissa suoritetaan tarkempi tutkimus sekä tutkimusten laajuus. Sisäilmaongelman laajuuden arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi on aina otettava ulkopuolinen asiantuntija. Sisäilmaongelmaa koskevia arvioita tai päätöksiä ei voi tehdä organisaation sisällä henkilöt, joilla ei ole pätevyyttä sisäilmaongelman tai rakennusterveyden arvioimisesta. Sisäilma-asiantuntijan on oltava mukana korjaushankkeiden kaikissa vaiheissa (arviointi, tutkimus, suunnittelu, toteutus, jälkiseuranta). Kaupungin on myös tilaajana selkeästi vaadittava, että sisäilman hallinta ja terveysnäkökulma on huomioitu prosessissa alusta loppuun saakka.

• Ongelmien selvityksestä tulee tiedottaa tilan käyttäjiä avoimesti.

• Mahdolliset väistötilat on järjestettävä viipymättä.

• Otettava käyttöön systemaattinen tilastointi kaikista epäilyistä sisäilmaongelmista. Kunnassa oltava selkeät vastuualueet ja vastuuhenkilö, joka vastaa sisäilma-asioissa kokonaisuudesta, kenellä on ja kenelle menee keskitetysti kaikki oleellinen tieto.

• Tehostettava kunnan korjaustoimenpiteiden omavalvontaa ja -seurantaa. Kunnan rakennusvalvontaan annettava lisää resursseja tehdä valvontaa laadukkaasti myös terveellisyysnäkökulmasta. Rakennuksiin kohdistuviin korjauksiin oltava rakennusvalvonnasta saatu rakennuslupa.


AVOIMUUS JA JULKISTEN TIETOJEN SAATAVUUS AVAINASEMASSA

Jos vanhemmat eivät saa tietoa päiväkotien ja koulujen terveysriskeistä, he eivät voi suojella lapsiaan tulevilta terveyshaitoilta. Sisäilmasta sairastuminen vaikuttaa lapsen tuleviin opintoihin, asevelvollisuuteen, ammatinvalintaan, kodin hankintaan - ihan kaikkeen hänen tulevaisuudessaan. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmista vaikeneminen, asiakirjojen salailu ja oireiden vähättely eivät paranna lasten tilannetta. Avoimuus ja läpinäkyvyys sisäilmasioissa rakentaa luottamusta ja parantaa yhteistyötä. Avoimuuden ansiosta vanhemmilla on edes mahdollisuus puuttua ajoissa sisäilman aiheuttamiin terveyshaittoihin. Vanhemmilla on oikeus saada tietoonsa rakennusten todellinen kunto ja kaikki tiloissa tehdyt tutkimukset sekä suunnitelmissa olevat kunnossapitotoimenpiteet.


4. Koulujen ja päiväkotien kuntoa koskevat asiakirjat tulee julkaista viivyttelemättä tilakeskuksen nettisivuilla tai antaa muutoin julkisesti nähtäväksi. Sisäilma-asioissa on noudatettava avoimuutta, ja tilojen käyttäjien (myös lasten vanhempien) tulee olla tietoisia eriasteisista sisäilmaongelmista.

• Rakennusten kuntoa koskevat asiakirjat ovat julkisuuslain 1 §:n mukaan julkisia, ja jokaisella on oikeus julkisuuslain 9 §:n mukaan saada tietoja viranomaisten julkisista asiakirjoista.

• On julkaistava myös asiakirjat terveysviranomaisen suorittamista suunnitelmallisista valvontatarkastuskäynneistä tai terveyshaittaepäilyyn perustuvista tarkastuskäynneistä.

• On julkaistava myös sisäilmatyöryhmän pöytäkirjat ja pidettävä tilojen käyttäjät tietoisina sisäilmatyöryhmässä käsiteltävistä asioista ja niiden etenemisestä.

Liitteet

Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilöt

Reetta Lappalainen

Kerava

Titta Turtiainen

Kerava


Ota yhteyttä aloitteen vastuuhenkilöihin

Osallistu aloitteeseen

442 Osallistunutta
260 kerätty tässä palvelussa, joista
259 kunnan asukasta
191 nimeä julkaistu palvelussa
182 nimeä lisäksi kerätty muualla

Osallistujat

442
260 kerätty tässä palvelussa, joista
259 kunnan asukasta
191 nimeä julkaistu palvelussa
182 nimeä lisäksi kerätty muualla

Kuvaajassa näytetään vain Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.